Ala-Emalin kulttuuriyhdistys Monttu ry:n rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ala-Emalin kulttuuriyhdistys Monttu ry. Valurinkatu 2, 03600 Karkkila.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Nummi, alaemali.karkkila@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Ala-Emalin kulttuuriyhdistys Monttu ry:n jäsenrekisteri.

4. Rekisteröidyt

Yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin perustuvaan velvoitteeseen sekä henkilön itsensä antamaan suostumukseeen.

Henkilötietoja käytetään jäsenrekisterin ylläpitämiseen, jäsenmaksujen kohdentamiseen sekä yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Nimi- ja yhteystiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään jäseniltä itseltään verkkosivujen lomakkeella sekä paperisella lomakkeella.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta kolmansille osapuolille.

9.  Tietojen suojaus

Tiedot suojataan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, palomuurilla, säilyttämällä paperilomakkeita lukitussa tilassa sekä rajoittamalla pääsy jäsenrekisteriin koskemaan ainoastaan Monttu Ry:n hallituksen jäseniä, laskutusta hoitavaa kirjanpitoyritystä sekä jäsenrekisterin palveluntarjoajaa Isolta Oy:ta.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Jäsenrekisterin tietoja käsitellään jäsenyyden keston ajan.

11. Tietojen käsittelijät

Tietoja voivat käsitellä Monttu ry:n hallituksen jäsenet, laskutusta hoitava kirjanpitoyritys sekä jäsenrekisterin palveluntarjoaja Isolta Oy. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.